RECORDA QUE...

QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE QUAN ESCRIVIM UN TEXT?
ADEQUACIÓ. El vocabulari que utilitzem ha de ser adequat al tema. Hem d'intentar no repetir paraules i utilitzar-ne de noves.
Ens hem d'ajustar al tema i seguir les instrucccions o l'esquema treballat a classe.
COHERÈNCIA. El text s'ha de presentar ordenat, donant informació i expressant idees en diferents paràgrafs.
COHESIÓ. Hi ha d'haver concordança gramatical (gènere, nombre, temps i forma verbal). És important fer ús de connectors. Emprar adequadament els signes de puntuació.
ORTOGRAFIA. Posar atenció a l'ortografia i saber revisar el text. Utilitzar el diccionari en cas de dubte.
PRESENTACIÓ. Emprar la pauta, fer bona cal·ligrafia, presentar el text net. Podem acompanyar-lo d'un dibuix o una imatge.QUÈ TINDRÉ EN COMPTE PER AVALUAR LA CONFERÈNCIA?


PLANIFICACIÓ
COM ENS HEM ORGANITZAT

- arribar acords
- aprofitar el temps
- organitzar el material

HEM SABUT CERCAR INFORMACIÓ?
-cercar la informació
-escollir la informació més adient.
-emprar diferents fonts.
-Hem necessitat poca ajuda


TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

-comprendre el que llegim.
-treure les idees principals d'un text.
- fer resums
-escriure el text de la conferència.

Ĺ'EXPOSICIÓ
-domini del tema
-ús d'un vocabulari adequat
-explicar de forma clara, mirant el públic.
-Explicar de forma ordenada i coherent.

EL POWERPOINT
-fer la conferència més entenedora.
-text entenedor i sense faltes.
-efectes


ACTIVITAT FINAL
-originalitat
-interacció